SK  EN  DE

Odborné zameranie

Advokátska kancelária TORMA ponúka svoje bohaté skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v nasledovných právnych oblastiach a odvetviach:

Ak si nie ste istí, či Váš problém spadá do niektorej z uvedených právnych oblastí našej činnosti, kontaktujte nás na adrese info@ak-torma.sk.

Obchodné právo

 • tvorba a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv
 • právne rozbory
 • spisovanie žalôb a iných podaní
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane podávania návrhov na exekučné konanie, zastupovanie v exekučnom konaní
 • konkurzný monitoring, prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • registrácia ochranných známok
 • ochrana pred nekalosúťažným konaním
 • zastupovanie pred súdom a to vo všetkých štádiách konania

Právo obchodných spoločností

 • zakladanie obchodných spoločností
 • zápis a zmeny v obchodnom registri
 • vypracovanie vnútorných dokumentov spoločností
 • fúzie a akvizície spoločností
 • prevody obchodných podielov
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • zánik a likvidácia spoločností
 • výmaz z obchodného registra
 • príprava valných zhromaždení
 • zastupovanie pred súdmi, živnostenskými úradmi
 • zastupovanie pred obchodným registrom
 • podnikanie a investovanie zahraničných osôb v SR

Občianske právo

 • tvorba a pripomienkovanie kúpnych a darovacích zmlúv, zmlúv o pôžičke a iných zmlúv
 • právne rozbory
 • komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností vrátane zastupovania pred katastrálnym úradom
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • zabezpečovacie právne inštitúty (záložné zmluvy, zabezpečovacie prevody práva,...)
 • postúpenie pohľadávok,
 • rodinné právo (rozvody, výživné manžela, rozvedeného manžela, úprava práv a povinností k maloletým deťom)
 • majetkové práva manželov (dohody, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov)
 • zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • spisovanie žalôb a iných podaní vrátane podávania návrhov na exekučné konanie
 • zastupovanie v exekučnom konaní

Pracovné právo

 • zabezpečenie komplexnej pracovnoprávnej agendy podnikateľov
 • tvorba a pripomienkovanie pracovných zmlúv, výpovedí, okamžitého skončenia pracovného pomeru, dohôd o skončení pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti, pracovných poriadkov
 • poradenstvo pri jednotlivých formách skončenia pracovného pomeru
 • zastupovanie pred súdmi v sporoch o neplatné skončenie pracovného pomeru, o náhradu mzdy, pri zodpovednosti za škodu, schodkoch na hodnotách zverených na vyúčtovanie

Správne právo

 • poradenstvo a zastupovanie v stavebnom konaní
 • poradenstvo v oblasti právo životného prostredia
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o priestupkoch

Trestné právo

 • zastupovanie poškodených a náhrada škody v trestnom konaní

Ústavné právo

 • ochrana základných práv a slobôd vrátane medzinárodnoprávnej ochrany
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o sťažnostiach pre Ústavným súdom Slovenskej republiky

Medzinárodné právo súkromné a medzinárodný obchod

 • právne poradenstvo a zastupovanie v právnych vzťahoch s medzinárodným prvkom
 • právne poradenstvo pri medzinárodnom obchode (INCOTERMS, CISG a pod.)

Právne upozornenie.