SK  EN  DE

Právne upozornenie

TORMA Advokátska kancelária
JUDr. Imrich Torma, LL.M.
Advokát
Vodná 3, 040 01 Košice
Tel: +421.905.945 135
Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5539
IČO: 45008213

Advokátska kancelária TORMA (ďalej len "advokátska kancelária") umožňuje prezeranie a preberanie dokumentov a materiálov publikovaných na webovej stránke www.ak-torma.sk (ďalej len "web stránka") len na nekomerčné osobné používanie pod podmienkou, že všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch zostanú zachované.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, rozširovať alebo inak používať dokumenty a materiály z web stránky na komerčné, verejné alebo iné podobné účely.

Neoprávnené používanie dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.

Informácie na tejto stránke sú poskytované aj za účelom prezentácie advokátskej kancelárie a majú výlučne informatívny charakter. Advokátska kancelária nezodpovedá za presnosť a úplnosť informácií, materiálov a dokumentov, software ani služieb na web stránke, keďže niektoré informácie v čase používania už nemusia byť aktuálne. Advokátska kancelária nezaručuje, že materiály na web stránke neobsahujú chyby, vírusy alebo nie sú inak škodlivé. Užívateľ web stránky jej využívaním súhlasí s týmito podmienkami a prehlasuje, že túto web stránku používa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo.

Obsahy externých stránok nie sú preverované. Zodpovednosť za ich obsah majú ich poskytovatelia. Advokátska kancelária výslovne uvádza, že obsah jednotlivých stránok sa nestáva obsahom web stránky ale ostáva samostatným obsahom príslušnej stránky.

Všetky ponuky na tejto stránke sú nezáväzné a môžu byť kedykoľvek zmenené alebo odvolané aj bez predchádzajúceho, príp. osobitného oznámenia.